fbpx
+48 799 795 785
performshape@gmail.com

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu perform shape zwanego dalej serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem https://performshape.pl

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827). Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

Regulamin Serwisu

I. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługodawca/właściciel serwisu – Piotr Dąbrowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Dąbrowski Perform Shape, z adresem głównego prowadzenia działalności: ul. Przyjaciół Żołnierza 35/1, 71-670 Szczecin, NIP: 8522468396, REGON: 369388975.
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. W sytuacji w której użytkownik nie ukończył 18 roku życia, musi posiadać zgodę swojego opiekuna ustawowego – opiekun wyraża zgodę na korzystanie z serwisu oraz świadczonych usług płatnych. Ponad to zapoznał się z obowiązującym regulaminem i bierze pełną odpowiedzialność za osobę, której to oświadczenie dotyczy.
  3. Nazwa Użytkownika/Login –pozwala innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
  4. Serwis – serwis internetowy, prowadzony pod adresem internetowym https://performshape.pl.
  5. Materiały – wszelkie teksty(w tym pliki PDF), fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne zamieszczone w Serwisie stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  6. Świadczenie Usług/Usługa – działania polegające na dostarczeniu określonych informacji lub zaspokojeniu potrzeb
  7. Usługa Płatna – forma odpłatnego wykonania usług znajdujących się w serwisie pod adresem https://performshape.pl/oferta/
  8. Użytkownik Usług Płatnych/Usługobiorca – osoba która korzysta z Usług Płatnych
  9. Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą lektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.)
  10. Siła Wyższa – zdarzenie któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

Przed korzystaniem z serwisu/założeniem konta/zapisem na newsletter/korzystaniem z usług/zakupem produktów w Serwisie należy dokładnie zapoznać się z  poniższym regulaminem. Założenie konta/zapis na newsletter/korzystanie z usług/zakup produktów/korzystanie z serwisu jest równoważne z tym, że użytkownik:

 • Zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
 • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
 • Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne serwisu

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w momencie wejścia do Serwisu tj. wpisanie adresu Serwisu w przeglądarkę, przekierowanie na adres Serwisu z innych stron. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania, bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Płatnych dostępnych w Serwisie następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia na daną Usługę Płatną, co następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty w wysokości określonej przez Usługodawcę w Serwisie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Serwis umożliwia Użytkownik korzystanie z następujących Usług Płatnych:
  1. Konsultacja dietetyczna online
  2. Konsultacja dietetyczna stacjonarnie
  3. Kontynuacja wyżej wymienionych konsultacji
  4. Konsultacja treningowa online
  5. Konsultacja treningowa stacjonarnie
  6. Kontynuacja wyżej wymienionych konsultacji
  7. Sprzedaż fizycznych produktów
  8. Sprzedaż info produktów
 5. Wszelkie treści, grafiki, informacje, logo, które zostały udostępnione Użytkownikom w Serwisu lub za jego pośrednictwem, podlegają ochronie prawnej i zabronione jest wykorzystywanie lub zmienianie pod własne potrzeby lub potrzeby osób trzecich
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo bez podawania przyczyny do ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niektórym Użytkownikom.
 7. Użytkownik zobowiązuję się do utrzymania szczególnej staranności przy tworzeniu loginu oraz hasła.
 8. Użytkownik nie może posługiwać się kontami innych użytkowników
 9. Właściciel serwisu nie podnosi odpowiedzialności za użytkownika który udostępnia powyższe informacje osobom trzecim
 10. W przypadku zmiany adresu e-mail, Użytkownik każdorazowo powinien powiadomić o tym właściciela serwisu.
 11. Każda osoba korzystająca z serwisu powinna zapoznać się niniejszy regulaminem za pośrednictwem odnośnika ,,regulamin” w serwisie oraz dokonać jego wydruku

III. Warunki oraz odpowiedzialność korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik nie może kierować względem Właściciela żadnych roszczeń związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi utworów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
 2. Użytkownik przed rejestracją zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.
 3. Użytkownik w trakcie korzystania z serwisu zobowiązuje się do przestrzegania zaakceptowanego regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu, zamieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem jest surowo zabronione
 6. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Wszelkie materiały umieszczane przez użytkownika w serwisie, mają być zgodne z  przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 8. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wszystkich przesyłanych materiałów z wyszczególnieniem zdjęć, tekstów, muzyki (w wyniku naruszenia praw autorskich, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność)
 9. W przypadku jeżeli Właściciel Serwisu zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Właściciel poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
 10. Użytkownicy mają prawo zadawać pytania i dzielić się odpowiedziami w serwisie zgodnie z zasadami Regulaminu.
 11. Właściciel serwisu oraz osoby udzielające odpowiedzi, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód wynikających z zastosowania umieszczanych informacji nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności
 12. Wszelkie materiały i podpowiedzi należy traktować wyłącznie jako kwestie czysto teoretyczne i nie mogą być traktowane jako materiały instruktarzowe.
 13. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
 14. Użytkownik jest świadomy, że wszystkie artykuły oraz informacje mają jedynie charakter czysto teoretyczny.
 15. Właściciel serwisu zaleca, aby wszelkie otrzymane informacje zawarte w serwisie dotyczące zdrowia, treningu, odżywiania, suplementacji itp. były konsultowane z lekarzami, trenerami i rehabilitantami przed jakimkolwiek wykorzystaniem.
 16. W serwisie obowiązują zasady kultury osobistej oraz wzajemnego szacunku
 17. Właściciel Serwisu zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 18. Właściciel ma możliwość wprowadzania nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu, co może powodować czasową niemożliwość z korzystania z serwisu.
 19. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela Serwisu.
 20. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 21. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie
 22. Właściciel Serwisu ma prawo pełnego redagowania informacji, które zostały umieszczone na Serwisie przez użytkownika, bez uprzedniego informowania oraz podawania przyczyny, a także zastrzega sobie do usunięcia z bazy użytkowników
 23.  Zawierając umowę o świadczenie Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik jest uprawniony do:

  1. przeglądania i odczytywania Materiałów zamieszczanych w Serwisie udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu nieodpłatnego i płatnego;

  2. zapoznawania się z aktualną ofertą produktową Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą;

  3. udostępnienia mu miejsca na serwerach Usługodawcy w celu zamieszczania Wpisów pod wybranymi Materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlania przez Usługodawcę w Serwisie;

  4. zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z funkcjonowaniem i tematyką Serwisu;

  5. otrzymywania „newslettera” na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail);

  6 zakupu produktów i usług oferowanych w Serwisie oraz niektórych Materiałów oznaczonych przez Usługodawcę jako odpłatne, w szczególności szkoleń, szkoleń indywidualnych, webinarów, dokumentacji usprawniającej pracę trenera personalnego;

 24.  Zasady zamawiania i płatności przez Użytkownika za Usługi odpłatne określone są każdorazowo przez Usługodawcę w Serwisie.

 25. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian w funkcjonalnościach Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych Usług lub funkcji.

 26. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie zmian w treści Materiałów udostępnianych w Serwisie, w szczególności poprzez wprowadzenie zmian w całości lub części informacji udostępnianych w Serwisie, podmiany plików do pobrania, a także częściowego lub całkowitego usunięcia z Serwisu publikowanych Materiałów.

 27. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie opłat od dowolnych Usług dostępnych w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 28. Usługodawca zobowiązuje się do jednoznacznego i wyraźnego oznaczania Usług odpłatnych dostępnych w ramach Serwisu. Wszelkie informacje dotyczące opłat za poszczególne Usługi będą dostępne w Serwisie.

 29. Usługodawca nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się do Serwisu z innych serwisów internetowych. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne dotyczące prawidłowości działania Serwisu nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Usługodawcy.

 

IV. Kontakt Użytkownika oraz świadczenie usługi dostępu do Serwisu

 1. Podczas Kontaktu Użytkownik:
 1. Potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu,
 2. Akceptuje postanowienia Regulaminu.
 3. Uzupełnia formularz kontaktowy
 1. Podanie danych jest dobrowolne, a użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Podane dane przez klienta wykorzystywane są w następujący sposób:
 1. Imię – w celu identyfikacji klienta oraz pełnej personalizacji wysyłanych informacji
 2. Adres e-mail – w celach wymienionych w poniższych pkt. 1 i 2
 3. Telefon – w celach potwierdzania umówionych treningów oraz konsultacji oraz wymienionych poniżej pkt. 1 i 2
 1. Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości o charakterze reklamowym oraz informacyjnym.
 2. Użytkownik dokonuje kontaktu oraz akceptacji regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych organizowanych przez Właściciela Serwisu
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania otrzymanych materiałów od Właściciela Serwisu innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 4. Użytkownik nie może korzystać z materiałów które zostały udostępnione innym Użytkownikom.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość nie wykonania usługi Użytkownikowi który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela Serwisu bądź innych Użytkowników.
 6. Wszelkie materiały, które Użytkownik otrzymuje od Właściciela Serwisu drogą online, mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Serwisu. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Serwisu i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymując tego punktu regulaminu, Użytkownik świadomie łamie prawo.

 

V. Dane osobowe

 1. Właściciel Serwisu jest administratorem danych.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie Właściciel Serwisu  odejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług

3. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, między innymi:

a. imiona i nazwiska użytkowników,

b. adresy elektroniczne użytkowników.

4. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu Właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu Właściciel Serwisu może przetwarzać te spośród danych osobowych, które są:

a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej  usługi,

b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę za zgodą usługobiorcy,

c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.

6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Serwis i właściciela serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych, chyba że Właściciel Serwisu i Użytkownik w odrębnych postanowieniach lub Polityce prywatności ustalili inaczej.

7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Użytkownik ma również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki „cookies”, jednak działanie to może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

10. Uprawnienia Użytkownika oraz szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych reguluje Polityka prywatności.

 

VI. Reklamacje

 1. Wszelkie nieprawidłowości związane z świadczeniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres e-mail: performshape@gmail.com bądź listownie na: ul. Przyjaciół Żółnierza 35/1 71-670 Szczecin
 2. Za pośrednictwem Serwisu Właściciel umożliwia:
 1. uzyskiwanie informacji o Serwisie,
 2. przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii
 3. pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,
 4. Zakup Usługi Płatnej
 5. złożenie reklamacji.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 2. Użytkownik w reklamacji powinien wskazać:
 1. Imię i nazwisko
 2. Dane pozwalające zidentyfikować transakcję(np. datę złożenia zamówienia)
 3. Przedmiot reklamacji
 4. Przyczynę reklamacji
 5. Dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail
 1. Reklamacje należy składać w następujący formach, do wyboru:
   1. Drogą mailową adres e-mail: performshape@gmail.com
   2. Drogą pocztową na adres: ul. Przyjaciół Żołnierza 35/1, 71-670 Szczecin
 1. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 2. Postępowanie reklamacyjne jest prowadzone przez Usługodawcę, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od momentu otrzymania.
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca powiadamia Użytkownika listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym.
 6. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie, podlegają przepisom wynikającym z właściwych ustaw.
 7. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
 8. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

 

Regulamin Usług Płatnych

I. Usługa Płatna:

 1. Konsultacja dietetyczna online(konsultacja)
 2. Konsultacja dietetyczna stacjonarnie(konsultacja)
 3. Kontynuacja wyżej wymienionych konsultacji(konsultacja)
 4. Konsultacja treningowa online(konsultacja)
 5. Konsultacja treningowa stacjonarnie(konsultacja)
 6. Kontynuacja wyżej wymienionych konsultacji(konsultacja)
 7. Plan Żywieniowy/Pakiet PLUS/Pakiet FULL
 8. Plan Treningowy
 9. Trening Personalny/Pakiet PLUS/Pakiet FULL
 10. Sprzedaż fizycznych produktów
 11. Sprzedaż infoproduktów(poradnik, e-book)
 1. Użytkownik może składać zamówienia na Usługi Płatne w formie elektronicznej za pośrednictwem seriwisu.
 2. Wartość usługi przedstawiona jest w polskich złotych i zawiera należny podatek
 3. Płatność za Usługi Płatne realizowana jest w formie:
  1. tradycyjnego przelewu bankowego,
  2. płatności online(przelewy24) za pośrednictwem

   PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym

  3. bądź płatności gotówkowej.

 4. Dane do Przelewu Bankowego za Usługi Płatne:
  1. Piotr Dąbrowski Perform Shape
  2. ul. Przyjaciół Żołnierza 35/1, 71-670 Szczecin
  3. Nr Konta
   1. NEST Bank 86 1870 1045 2078 1011 8807 0001
  4. Tytuł: Opłata za …………..(tu Użytkownik Usług Płatnych wpisuje za jaką Usługę Płatną dokonuje płatności) oraz dane do identyfikacji adres e-mail
 5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi Płatnej w momencie otrzymania środków na wyżej wskazane konto, bądź przedstawienie potwierdzenia transakcji bankowej
 6. W przypadku chęci otrzymania faktury, użytkownik musi podać niezbędne dane do jej wystawienia, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dokonania płatności za Usługę Płatną.

II. Postanowienia dodatkowe dotyczące Usług Płatnych

 1. Usługa Płatna nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem, farmaceutą bądź dietetykiem.
 2. Użytkownikiem Usług Płatnych może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała w całości treść niniejszego Regulaminu. Dodatkowo osoba wykupująca dostęp do Usług Płatnych musi być świadoma swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultowała swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do korzystania z Usług Płatnych.
 3. Użytkownikiem Usług Płatnych nie mogą być osoby posiadające choroby:
 1. układu hormonalnego: cukrzyca (niezależnie od jej typu), insulinooporność, chorobę/zespół Cushinga, PCOS
 2. układu oddechowego: dławica piersiowa, po przebytej resekcji płuc
 3. układu sercowo-naczyniowego: tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca
 4. układu pokarmowego: choroba Leśniowskiego-Crohna, po resekcjach narządów układu pokarmowego, IBS
 5. układu nerwowego: epilepsja, polineuropatie, po przebytych udarach/wylewach, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne
 6. układu kostno-stawowego: urazy stanowiące przeciwwskazanie do podjęcia treningu siłowego, reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, rwa kulszowa
 7. układu moczowego: choroby nerek, po przeszczepie nerek
 8. kobiety w ciąży
 9. karmiące piersią
 10. osoby odbywające rehabilitację
 11. osoby stosujące dietę wegańską
 12. osoby zmagające się z zaburzeniami natury psychicznej, zwłaszcza dającymi objawy somatyczne
 13. oraz jednostki chorobowe/schorzenia, które w opinii dietetyka klinicznego lub trenera uniemożliwiają realizację usługi.
 1. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż oczekiwane efekty, jakie ma przynieść korzystanie z Usług Płatnych, mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń oraz niestosowania się do wszystkich zaleceń planów żywieniowych i suplementacyjnych .
 2. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej możliwe jest wystąpienie schorzeń bądź urazów, wynikających z przeciążenia organizmu bądź wrodzonej wady Użytkownika. Właściciel Serwisu rekomenduje, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, regularne korzystanie z konsultacji medycznych. Dodatkowo w razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wykonywania konkretnego ćwiczenia Właściciel Serwisu sugeruje skorzystanie z konsultacji certyfikowanego trenera. W przypadku konsultacji treningowej Użytkownik Usługi Płatnej przed rozpoczęciem korzystania z konsultacji treningowej ma obowiązek poinformować Administratora Usługi Płatnej o problemach zdrowotnych, w tym schorzeniach, urazach, wadach wrodzonych oraz kontuzjach.
 3. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej konieczne jest poinformowanie Właściciela Serwisu o:
 1. alergiach Użytkownika Usług Płatnych
 2. nieprzyswajania produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych
 3. zaleceniach lekarskich bądź dietetycznych co do określonych produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych
 4. aktualnym stanie zdrowia i stosowanych lekach przez Użytkownika Usług Płatnych.
 1. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom Usług Płatnych w ramach poszczególnych Usług Płatnych stanowią własność Właściciela Serwisu i są objęte ochroną, która wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Korzystanie z Usługi Płatnej nie stanowi zawarcia ani nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesieniu na Użytkownika Usług Płatnych wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich, zarówno w części, jak i całości.
 2. W trakcie korzystania z Usług Płatnych Użytkownicy zobowiązani są do podania swoich oczekiwań, określonych jako cel korzystania z Usług Płatnych. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji celów określonych przez Użytkownika po przeanalizowaniu informacji udostępnionych przez Użytkownika w trakcie konsultacji

 

III. Zamówienia, realizacja zamówień oraz wypowiedzenie Umowy

 1. Użytkownik Usług Płatnych za pośrednictwem Serwisu może zamówić Usługę Płatną, która będzie ważna przez liczbę dni zgodną z wybraną Usługą Płatną.
 2. Właściciel Serwisu udostępnia ankietę Użytkownikowi Usług Płatnych po zaksięgowaniu płatności za Usługę Płatną, na kwotę odpowiadającą wartości wybranej Usługi Płatnej. Po uzupełnieniu i wysłaniu ankiety do Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu do 7 dni roboczych udzieli dostępu do indywidualnie przygotowanego zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach, okresach świątecznych, chorobie, zamówienie może zostać zrealizowane w dłuższym terminie do 14 dni roboczych.
 3. Właściciel Seriwsu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Usług Płatnych. W takim przypadku Użytkownikowi Usług Płatnych nie przysługuje zwrot środków.
 4. W razie nie uczynienia przez Użytkownika Usług Płatnych zadość obowiązkom informacyjnym co do jego stanu zdrowia (również w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą), w razie rozwiązania Umowy z tej przyczyny Użytkownikowi Usług Płatnych nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.
 5. W razie podania przez Użytkownika Usług Płatnych niezgodnych z prawdą informacji dotyczących jego aktualnego stanu zdrowia lub stosowanych leków, Właściciel Serwisu ma prawo uznać, że dalsze korzystanie z Usług Płatnych może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Użytkownika Usług Płatnych i zaprzestać świadczenia Usług Płatnych.
 6. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, że jest możliwe udostępnienie Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 7. Udostępnienie Usług Płatnych poprzez umożliwienie zapoznania się z treściami cyfrowymi przez Użytkownika jest równoznaczne z wykonaniem Umowy przez Właściciela Serwisu.
 8. Użytkownik wykorzystując treści cyfrowe otrzymane w  zakresie Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, robi to na swoje życzenie.
 9. Administrator Usług Płatnych wskazuje, że w przypadku wskazanym w pkt. 8 Użytkownik traci możliwość odstąpienia od Umowy jako konsument zgodnie z art. 38 pkt 1) i pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 10. W zależności od wybranej Usługi Płatnej proces zamówienia wygląda następująco:
  1. Wybór oferty (klikasz w wybraną ofertę w serwisie)
  2. Serwis przelogowuje na stronę z formularzem zgłoszeniowym
  3. Wypełniasz formularz, wybierając interesującą ofertę
  4. Wysyłasz formularz i czekasz na kontakt ze strony Perform Shape( do 1 dnia roboczego)
  5. Umawiana zostaje konsultacja stacjonarnie bądź online
  6. Na spotkaniu Wypełniamy wspólnie ankietę na podstawie, której przygotowany zostaje plan (tu podejmujesz decyzję o podjęciu współpracy).
  7. Po opłaceniu wybranego planu (na wskazany w regulaminie numer konta), otrzymujesz szczegółowy plan do 7 dni roboczych
 11. Świadczenie Usługi Płatnej dotyczącej Poradników/e-booków:
  1. Proces realizacji zamówienia:
   1. Dodanie do koszyka
   2. Uzupełnienie danych: Imię i nazwisko, e-mail,
   3. Potwierdzenie zamówienia klikając ,,Kupuję i płacę”
   4. Usługobiorca otrzymuje na podany w zamówieniu e-mail, wiadomość o złożeniu zamówienia, w którym przedstawiony jest przedmiot zamówienia, numer zamówienia oraz data, numery konta na jaki należy dokonać płatności, wartość zamówienia, metodę płatności
   5. Usługobiorca dokonuje płatności na podane w e-mailu numer konta, chyba że wybrał opcję przelewy24. Opcja pozwala na natychmiastową transakcję.
   6. Usługodawca po zaksięgowaniu płatności na podany w e-mailu numer konta, dokonuje finalizacji zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od zaksięgowania płatności, chyba, że Usługobiorca wybrał opcję płatności przelewy24, w ten czas realizacja następuje natychmiastowo(dotyczy produktów wirtualnych)
   7. Usługobiorca otrzymuje na podany w zamówieniu adres e-mail wiadomość z realizacją zamówienia, w treści znajdują się informację dotyczące zamówienie tj. jaka usługa płatna została dokonana, termin wygaśnięcia pobrania poradnika, oraz możliwość pobrania poradnika.
   8. Poradnik jest w formie PDF
   9. Poradnika można pobrać tylko i wyłącznie jedne raz.

IV. Warunki korzystania z Poradników/e-booków

 1. Przed skorzystaniem z Usługi e-book w Serwisie Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z  poniższym regulaminem. Skorzystanie z Usług e-book jest równoważne z tym, że użytkownik:
   • Zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
   • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
   • Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.
 1. W ramach usługi e-book na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Właściciel Serwisu może przesyłać wiadomości elektroniczne.
 2. Adres poczty elektronicznej, niezbędny jest do wykonywania czynności, zawartych w Regulaminie Usług Płatnych ust. IV pkt. 3
 3. Wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na świadczenie usługi e-book, oraz otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie internetowej Serwisu informacji o dokonanych zmianach. W takiej sytuacji zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 5. Użytkownik Serwisu ma prawo korzystać z Usługi e-book odpłatnie. W wyjątkowych sytuacjach Właściciel serwisu może udostępnić Usługę e-book za darmo/w promocji
 6. Użytkownik w każdej chwili może poprosić o informację, dotyczące danych jakie na jego temat posiada właściciel, właściciel serwisu udostępnia kopię wszystkich danych w terminie 30 dni od daty zgłoszenie, np. w postaci pliku XML, JSON lub CSV.
 7. Użytkownik oświadcza ze zapoznał się z treścią regulaminu Usługi e-book przed jego akceptacją
 8. Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych tj. adresu poczty elektronicznej, zgodnych ze stanem faktycznym.

Użytkowanie i prawa autorskie:

 1. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom są objęte ochroną, która wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zakup ebooka nie stanowi zawarcia umowy, ani nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesieniu na Użytkownika wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich, zarówno w części, jak i całości.
 2. Wszelkie materiały, które Użytkownik otrzymuje od Właściciela Serwisu drogą online, mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Serwisu. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Serwisu i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymując tego punktu regulaminu, Użytkownik świadomie łamie prawo.
 3. Wszelkie materiały i podpowiedzi należy traktować wyłącznie jako kwestie czysto teoretyczne i nie mogą być traktowane jako materiały instruktarzowe.
 4. Użytkownik jest świadomy, że wszystkie artykuły oraz informacje mają jedynie charakter czysto teoretyczny.
 5. Użytkownik korzysta z e-booka na własną odpowiedzialność.
 6. Właściciel serwisu zaleca, aby wszelkie otrzymane informacje zawarte w e-booku dotyczące zdrowia, treningu, odżywiania, suplementacji itp. były konsultowane z lekarzami, trenerami i rehabilitantami przed jakimkolwiek wykorzystaniem.
 7. E-book nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem, farmaceutą.
 8. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 11. Użytkownikiem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała w całości treść niniejszego Regulaminu. Dodatkowo osoba wykupująca dostęp do e-booka musi być świadoma swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultowała swój stan zdrowia z lekarzem.

REGULAMIN Serwisu Przelewy24 dotyczący płatności natychmiastowych

Definicje

Akceptant – ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.

Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta

Serwis/Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

Płatność – dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę.

Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:

 • Oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę,
 • Weryfikowana – płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
 • Do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
 • Dokonana – Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy,
 • Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
 • Zwrócona – zwrócona Klientowi z konta Serwisu

Panel transakcyjny – Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.

Instytucja pośrednicząca – dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.

Dzień Roboczy (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) – dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy”

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
 2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
 3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
 4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.
 5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.
 6. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:
  1. dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
  2. dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
 7. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
 9. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
 10. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 11. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
 12. Przedpłaty
  1. Płatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty – numer Płatności.
  2. Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
  3. Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
  4. Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty.
  5. Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
  6. Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
  7. Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.
 13. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.

§ 2. Reklamacje

 1. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).
 2. Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Informacja dotycząca prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Informacja dotycząca sądu właściwego do rozpoznawania sporów pomiędzy PayPro S.A. a Użytkownikiem zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
 5. PayPro S.A. w związku z wykonywaniem płatności poprzez serwis Przelewy24 przetwarza dane osobowe. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.
 6. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
 7. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.

 

 

Regulamin Darmowego Treningu

I. Definicje

 1. Darmowy Trening – to trening trwający 1h zegarową tj. 60 minut, usługa nie jest płatna, w wyjątkowych sytuacją usługobiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej szczegóły w pkt. 3, ust.II
 2. Formularz Zgłoszeniowy – formularz dzięki któremu Usługobiorca wyraża chęć skorzystania z Darmowego Treningu
 3. Usługobiorca – osoba, która poprawnie wypełniła Formularz Zgłoszeniowy dotyczący Darmowego Treningu, akceptując Regulamin Darmowego Treningu
 4. Usługodawca – osoba odpowiedzialna za wykonanie Darmowego Treningu, która została wybrana przez Usługobiorcę podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego
 5. Serwis – serwis internetowy, prowadzony pod adresem internetowym https://performshape.pl
 6. Odpowiedzialność Finansowa – kara finansowa za niewstawienie się na umówiony Darmowy Trening
 7. Pierwsze Zakupy – rozumie się zakupu dokonywane pierwszy raz w serwisie. Usługobiorca wcześniej nie mógł być klientem serwisu.
 8. Usługa Płatna – forma odpłatnego wykonania usług znajdujących się w serwisie pod adresem https://performshape.pl/oferta/

 

II. Zasady Świadczenia Darmowego Treningu

 1. Darmowy Trening wykonywany jest w centrum sportowy Mcfit ul. Bol. Krzywoustego 9-10 Szczecin(centrum handlowe Kupiec)
 2. Darmowy Trening możliwy jest do wykonania w innym miejscu niż mowa w pkt.1 ust.II , jeśli obie strony będą zgodne co do wykonania Darmowego Treningu
 3. Usługobiorca, który nie wstawi się na umówiony termin Darmowego Treningu zostanie pociągnięty do Odpowiedzialności Finansowej w wysokości wartości jednego treningu personalnego. Cena zgodna z cennikiem w serwisie pod adresem https://performshape.pl/wspolpraca/trening/
 4. Usługobiorca ma prawo żądać zwrot kosztów transportu na Darmowy Trening, w momencie kiedy Usługodawca nie stawi się w umówionym terminiem na Darmowy Trening.
 5. Usługobiorca stawiając się na Darmowym Treningu, musi posiadać strój na zmianę oraz odpowiednie obuwie sportowe.
 6. Darmowy Trening skierowany jest do Usługobiorcy, który nigdy wcześniej nie korzystał z usług płatnych serwisu.

 

III. Warunki wykorzystanie BONUSU 20%

 1. BONUS 20% przyznawany jest tylko i wyłącznie osobom, które zdecydują się podjąć współpracę z wybranym trenerem. Lista trenerów znajduję się w serwisie pod adresem: https://performshape.pl/#team
 2. BONUS 20% skierowany jest do Usługobiorcy który nigdy nie korzystał z Usług Płatnych w serwisie
 3. BONUS 20% przyznawany jest tylko na pierwszy zakup produktów w serwisie. Pełna oferta znajduję się w serwisie pod adresem: https://performshape.pl/wspolpraca/
 4. BONUS 20% łączy się z innymi promocjami w serwisie
 5. BONUS 20% ważny jest 14 dni od dnia wykonania Darmowego Treningu, licząc dzień wykonania Darmowego Treningu jako pierwszy.