fbpx
+48 799 795 785
performshape@gmail.com

Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

Właściciel Serwisu Piotr Dąbrowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Dąbrowski Perform Shape, z adresem głównego prowadzenia działalności: ul. Przyjaciół Żołnierza 35/1, 71-670 Szczecin, NIP: 8522468396, REGON: 369388975.

 1. Świadczy Usługi w domenie https://performshape.pl, szanując prawo Użytkowników korzystających z usług Serwisu do ochrony ich prywatności.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych
 3. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz 922; dalej: „Ustawa”), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).
 5. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 6. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych.

 

II. Zbieranie, wykorzystywanie danych Użytkowników:

 1. Usługodawca prowadząc Serwis i świadcząc za jego pośrednictwem usługi, o których mowa w Regulaminie korzystania z Serwisu, zbiera i przetwarza dane dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług.
 2. Zgodnie z właściwością Usług wymagających podania przez Użytkownika jego danych osobowych oraz sposobu ich rozliczenia (w zakresie w jakim są Usługi Płatne), może być niezbędne podanie przez Użytkownika w szczególności następujących dotyczących go danych:
 1. 1 nazwisko i imiona Użytkownika;
 2. 2 adres poczty elektronicznej;
 3. 3 numer telefonu;
 4. 4 numer NIP.
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do korzystania z niektórych Usług, w tym, do składania przez Użytkownika zamówień na Usługi Płatne
 2. Usługodawca gromadzi dane Użytkowników przede wszystkim w celu realizacji Usług oraz Usług Płatnych. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty Użytkownikom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych i informacji handlowych drogą elektroniczną.

III. Pliki „cookies”

 1. Usługodawca może stosować mechanizm plików „cookies”, podczas korzystania z Serwisu.
 2. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.
 3. Pliki ,cookies” to informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika.
 4. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.
 5. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika).
 6. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi przeglądarek.
 7. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego Urządzenia końcowego. Jednakże wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez Użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.  
 8. Jednocześnie Użytkownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu.

IV. Zabezpieczenia danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe  przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL
 2. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze Właściciela Serwisu są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania jest Właściciel Serwisu oraz współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Właściciela Serwisu.

V. Dostępu do treści danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego przez Usługodawcę zbioru.
 2. Usunięcie z bazy danych informacji o Użytkowniku jest możliwe, z zachowaniem dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa, a także z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, po przesłaniu maila na adres e-mail określony w części I ust. 1 niniejszej Polityki prywatności.
 3. Właściciel Serwisu może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w momencie kiedy Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Właściciela Serwisu z tytułu Usług Płatnych, bądź gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 4. Dane Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

VI. Dodatkowo

 1. Właściciel Serwisu zamieszcza w Serwisie odnośniki umożliwiające Użytkownikom  bezpośrednie przejście na inne strony internetowe.
 2. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty.
 3. Właściciel Serwisu może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi.
 4. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu

VII. Zmiana Polityki prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie. W stosunku do Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.