fbpx
+48 799 795 785
performshape@gmail.com

Newsletter

Newsletter

 1. Podanie danych jest dobrowolne oraz użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Usługa Newsletter udostępniona jest przez Właściciela Serwisu.
 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługodawca/właściciel serwisu – Piotr Dąbrowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Dąbrowski Perform Shape, z adresem głównego prowadzenia działalności: ul. Przyjaciół Żołnierza 35/1, 71-670 Szczecin, NIP: 8522468396, REGON: 369388975.
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. W sytuacji w której użytkownik nie ukończył 18 roku życia, musi posiadać zgodę swojego opiekuna ustawowego – opiekun wyraża zgodę na korzystanie z serwisu oraz świadczonych usług płatnych. Ponad to zapoznał się z obowiązującym regulaminem i bierze pełną odpowiedzialność za osobę, której to oświadczenie dotyczy.
  3. Serwis – serwis internetowy, prowadzony pod adresem internetowym https://performshape.pl
  4. Adres poczty elektronicznej – indywidualny oraz aktualny adres e-mail, zgodnych ze stanem faktycznym
  5. Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.)
 1. Przed zapisem na Newsletter w Serwisie https://performshape.pl należy dokładnie zapoznać się z  poniższym regulaminem. Zapis na newsletter jest równoważny z tym, że użytkownik:
   • Zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
   • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
   • Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.
 1. W ramach usługi Newsletter na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Właściciel Serwisu może przesyłać wiadomości elektroniczne.
 2. Adres poczty elektronicznej, niezbędny jest do wykonywania czynności, zawartych w pkt. 3
 3. Wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu  https://performshape.pl.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie internetowej Serwisu informacji o dokonanych zmianach. W takiej sytuacji zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 5. Użytkownik Serwisu ma prawo korzystać z Usługi Newsletter za darmo.
 6. Użytkownik w każdej chwili może poprosić o informację, dotyczące danych jakie na jego temat posiada właściciel, właściciel serwisu udostępnia kopię wszystkich danych w terminie 30 dni od daty zgłoszenie, np. w postaci pliku XML, JSON lub CSV.
 7. Użytkownik oświadcza ze zapoznał się z treścią regulaminu newsletter przed jego akceptacją
 8. Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych tj. adresu poczty elektronicznej, zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Każdy Newsletter zawiera:
       • Informacje o jego Nadawcy
       • Informacje o tematyce Newslettera
       • Informacje o sposobie rezygnacji bądź zmianie preferencji usługi Newsletter